Dofinansowanie zakupu podręczników


W nadchodzącym roku szkolnym 2020/2021 będzie kontynuowana rządowa pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Wnioski można składać do 7 września 2020 roku.

Przewiduje to „Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022″.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych jest jedną z form realizacji zadania wyrównywania szans edukacyjnych, podnoszenia jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, a w konsekwencji zwiększania ich szans edukacyjnych.

Programem będą objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełno sprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności), posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, o których mowa w art. 3 pkt. 24 lit. a ustawy o systemie oświaty oraz materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w art. 3 pkt 25 ustawy o systemie oświaty jest udzielana uczniom, o których mowa § 3 pkt 1-7 cytowanego wyżej rozporządzenia, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2020/2021 do:

branżowej szkoły I stopnia,
klasy I branżowej szkoły II stopnia,
klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
klas I i II pięcioletniego technikum,
klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
oraz uczniom, o których mowa w § 3 pkt 8 i 9 cytowanego wyżej rozporządzenia, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2020/2021 do:

szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia
w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przed dniem 1 stycznia 2019 r. oraz dopuszczonych od dnia 1 stycznia 2019 r., zgodnie z art. 115 ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, jest udzielana uczniom, o których mowa § 3 pkt 1-7 cytowanego wyżej rozporządzenia, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2020/2021 do:

klasy III branżowej szkoły I stopnia,
klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 3 pkt. 24 lit. b ustawy o systemie oświaty jest udzielana uczniom, o których mowa § 3 pkt 1-7 cytowanego wyżej rozporządzenia, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2020/2021 do:

klas I i II branżowej szkoły I stopnia,
klasy I branżowej szkoły II stopnia,
klas I i II pięcioletniego technikum,
klasy II dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum,
klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia.
Kwoty dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych znajdują się poniżej.

DO KWOTY 225pln

Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to uczniowie z niepełnosprawnościami spośród następujących niepełnosprawności: uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

DO KWOTY 390pln

Dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród z niepełnosprawności wyżej wymienionych, uczęszczających do branżowej szkoły I stopnia lub klasy I branżowej szkoły II stopnia.

DO KWOTY 445pln

Dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności wyżej wymienionych, uczęszczających do klasy I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I i II pięcioletniego technikum, klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników udzielana jest na wniosek: opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia. Wnioski składane są do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021, w terminie do dnia 9 września 2020 roku (plik.doc) WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe albo kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Informacja została sporządzona na podstawie następujących aktów prawnych:

Uchwały nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinasowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinasowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1227)

Krzysztof Zawiliński


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *