Wystarczy PESEL zamiast NIP

Zmiany ułatwią życie obywatelom, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. fot. dziwnow.net

Od dnia 1 września 2011 r.  weszła w życie nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji   i identyfikacji podatników i płatników, której celem jest między innymi likwidacja obowiązku posiadania NIP przez osoby  nie prowadzące działalności gospodarczej .
Zgodnie z tą nowelizacją, od dnia 1 stycznia 2012 r. jedynym identyfikatorem dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są zarejestrowani jako podatnicy podatku  od towarów i usług VAT, ani płatnikami ubezpieczeń społecznych, będzie numer PESEL. Ponadto, ustawa przewiduje, że od dnia 1 stycznia 2012 r. przestanie istnieć obowiązek aktualizowania danych  w urzędzie skarbowym przez osoby fizyczne. Nie będą one musiały zgłaszać kolejnych zmian związanych z danymi, które zawiera rejestr PESEL. Naczelnik urzędu skarbowego zaktualizuje te dane automatycznie po ich otrzymaniu z rejestru PESEL. Aktualizacja danych będzie konieczna w przypadku gdy adres zamieszkania osoby fizycznej będzie inny niż adres zameldowania. Osoby fizyczne w kontaktach z administracją podatkową będą mogły posługiwać się numerem PESEL. Zmianę adresu zamieszkania lub rachunku bankowego od dnia 1 stycznia 2012 r.  będzie można zgłosić na formularzu, którego wzór opracuje Ministerstwo Finansów. Będzie to jednak tylko jedna z możliwości. Aktualizacji tych danych będzie można dokonać również w składanej deklaracji lub innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym.

Firmom , które nadal będą musiały posiadać numer NIP będzie on nadawany w drodze czynności materialno-technicznej (potwierdzenie nadania NIP), a nie w drodze decyzji administracyjnej naczelnika urzędu skarbowego. Naczelnik wydawać będzie potwierdzenia nadania NIP niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpływu poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego. W przypadku osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą potwierdzenie nadania numeru NIP będzie wydawane nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do naczelnika urzędu skarbowego poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego.

Nowelizacja zakłada również przekształcenie Krajowej Ewidencji Podatników w Centralny Rejestr Podmiotów – Krajową Ewidencję Podatników, który prowadzony będzie w formie elektronicznej przez Ministra Finansów.  CRP KEP służyć będzie gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób fizycznych objętych tym rejestrem, oraz danych wynikających ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych, i z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych.

Ponadto informujemy, iż od dnia 1 września 2011 r. zgodnie z art. 13 ust.3 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników (Dz. U. z 2004 r. nr 269 poz.2681 z póź. zm ) naczelnik urzędu skarbowego  wydaje:
1. Zaświadczenie o nadaniu NIP podmiotowi, który się nim posługuj, na wniosek tego podmiotu;
2. Informację o nadanym NIP podmiotowi, na wniosek osoby trzeciej zawierający dane podmiotu, o którego NIP wystąpiono.
Wydanie takich informacji podlega opłacie skarbowej w wysokości 21 zł.
UWAGA: od dnia 1 września br. nie stosuje się już wniosku o potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP-5 ).

KALENDARIUM ZMIAN
od 1 września 2011 r.
– zniesienie obowiązku podawania NIP przez osoby nieprowadzące działalności
– gospodarczej, niebędące zarejestrowanymi podatnikami VAT lub niebędące płatnikami składek ubezpieczeniowych
– potwierdzenie nadania NIP zamiast decyzji
– zaświadczenie o nadaniu NIP zamiast duplikatu decyzji
– informacja o nadaniu NIP na wniosek osoby trzeciej zamiast potwierdzenia
– utworzenie CRP KEP
od 1 stycznia 2012 r.
– posługiwanie się wyłącznie PESEL przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, niebędące zarejestrowanymi podatnikami VAT lub niebędące płatnikami składek ubezpieczeniowych
– zniesienie obowiązku składania zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych przez osoby objęte rejestrem PESEL
– ujednolicenie zasad dokonywania zgłoszeń aktualizacyjnych przez podatników posługujących się NIP – obowiązek złożenia zgłoszenia w ciągu 7 dni od dnia, w którym nastąpi zmiana danych
– uzyskanie przez urzędników skarbowych dostępu do danych objętych rejestrem PESEL
od 3 stycznia 2012 r.
– przekazanie do CRP KEP podstawowych danych z rejestru PESEL, tj. imienia, nazwiska, PESEL, daty zgonu; pozostałe informacje mają być przesłane w ciągu 7 dni od dnia wskazania przez Ministra Finansów numerów PESEL osób zaewidencjonowanych w CRP KEP

US w Kamieniu Pomorskim

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *