Wyprawka szkolna dla uczniów niepełnosprawnych


Szanowni Państwo !!! Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

W ramach w/w programu, w roku szkolnym 2023/2024 uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, mogą otrzymać dofinansowanie do kwoty:

445,00pln – uczniowie liceum ogólnokształcącego i technikum,
390,00pln – uczniowie branżowej szkoły I stopnia.

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to uczniowie z niepełnosprawnościami spośród następujących niepełnosprawności: uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym), mogą otrzymać dofinansowanie do kwoty:

225,00pln – uczniowie szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Aby otrzymać pomoc należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2023/2024 do dnia 11 września 2023 roku. Zarządzenie Nr VIII.601.2023 Burmistrza Dziwnowa z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025 i 2024/2025. Wniosek o udzielenie pomocy, powinien zawierać:

– imię i nazwisko ucznia oraz adres jego zamieszkania;

– nazwę i adres siedziby szkoły oraz klasę, do której uczeń będzie uczęszczał;

– imię i nazwisko osoby składającej wniosek oraz adres jej zamieszkania;

– datę wydania i numer orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 (Dz. U. z 2023 r., poz. 1046).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001046

Uchwała Nr 74/2023 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

UM Dziwnów


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *