Wyprawka szkolna 2014/2015


I. Dofinansowanie zakupu podręczników będzie udzielane uczniom:

 • rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II – III i VI szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 539,00zł netto

 • uczniom nie spełniającym kryterium dochodowego pochodzącym z rodzin, w których występuje:

– ubóstwo,

– sieroctwo,

– bezdomność,

– niepełnosprawność,

– długotrwała lub ciężka choroba,

– przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi,

– potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

– bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

– trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,

– trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

– alkoholizm lub narkomania,

– zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa,

 • bez względu na dochód uczniom:

– słabowidzącym,

– niesłyszącym,

– słabosłyszącym,

– z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

– z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

– z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

– z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera,

– z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z nich jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

W roku szkolnym 2014/2015 z „Wyprawki szkolnej” zostali wyłączeni pierwszoklasiści szkół podstawowych, którzy 1 września otrzymają rządowy podręcznik.

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym (dotyczy to również uczniów klasy I szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z rządowego podręcznika), dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych (są to w szczególności: książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowanie wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów).

II. WYSOKOŚĆ dofinansowania zakupu podręczników, a przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, będzie wynosić:

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas I szkoły podstawowej nie korzystających z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

do kwoty 175,00zł

 1. dla uczniów klasy II lub III szkoły podstawowej,

 2. dla uczniów:

 1. niepełnosprawnych: klasy II lub III szkoły podstawowej,

 2. z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV – VI szkoły podstawowej lub gimnazjum,

– niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

c) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym szkół ponadgimnazjalnych.

do kwoty 225,00zł

dla uczniów:

 1. niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera) klasy II lub III szkoły podstawowej;

 2. z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV – VI szkoły podstawowej lub gimnazjum,

– korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub materiałów edukacyjnych, koszt podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie może być wyższy niż 25% kwoty 770,00zł

do kwoty 770,00zł

 1. dla uczniów VI klasy szkoły podstawowej:

2) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym) klas IV –VI szkoły podstawowej niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

do kwoty 325,00zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym ) klas IV – VI szkoły podstawowej korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub materiałów edukacyjnych, koszt podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie może być wyższy niż 40% kwoty 770,00zł

do kwoty 770,00zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym) gimnazjum, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub materiałów edukacyjnych, koszt podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

do kwoty 350,00zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym) gimnazjum, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego ( niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku przez ministra właściwego do spraw kultury i wychowania, koszt podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie może być wyższy niż 50% kwoty 607,00zł

do kwoty 607,00zł

1) dla uczniów klasy III zasadniczej szkoły zawodowej

do kwoty 390,00zł

2) dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościammi sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym)

 1. dla uczniów klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego i technikum,

 2. dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi gdy jedną niepełnosprawności jest upośledzenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym), liceum ogólnokształcącego lub technikum)

do kwoty 445,00zł

III. Tryb postępowania w sprawie udzielenia pomocy:

 1. Rodzic lub prawny opiekun składa wniosek do Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury do Pani Renaty Węgorowskiej w terminie do 8 września 2014r.

 2. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów, a w uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów oświadczenie o wysokości dochodów.


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *