„Wyprawka szkolna 2011″


Wnioski można składać do 6 września. fot. dziwnow.net

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD REALIZACJI PROGRAMU „ WYPRAWKA SZKOLNA 2011”

Zespół Obsługi Oświaty i Kultury w Dziwnowie informuje o możliwości dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum na rok szkolny 2011/2012r. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie również udzielana uczniom słabo widzącym, niedosłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.
Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 351,00 zł. netto miesięcznie oraz uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód przekracza w/w kwotę, a w rodzinie występuje np.: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, niepełnosprawność, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm, narkomania itp.
Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wnioski należy składać w Zespole Obsługi Oświaty i Kultury ul. Sienkiewicza 27 pok. nr 8 (wnioski należy pobrać w szkole, do której uczęszcza dziecko).
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA
6 WRZEŚNIA 2011r
Wnioski proszę składać do ZOOiK ul. Sienkiewicza 27 pokój 8 do Pani Renaty Węgorowskiej.
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1. W przypadku rodziny korzystającej ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – jedynie zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziwnowie o korzystaniu ze świadczeń.
2. W przypadku rodziny nie korzystającej ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
1. Zaświadczenie o dochodach netto, za miesiąc poprzedzający termin złożenia wniosku – dotyczy osób zatrudnionych,
2. Zaświadczenia z ZUS lub KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty/emerytury z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,
3. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające, że osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna bez prawa do zasiłku lub zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
4. Decyzja przyznaniu dodatku mieszkaniowego(kserokopia),
5. Decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub okresowego z MOPS(kserokopia),
6. Decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłków, a także zasiłku pielęgnacyjnego(kserokopia),
7. Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów lub kserokopia dokumentu stwierdzającego wysokość otrzymywanych alimentów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
8. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej,
9. Oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z pracy dorywczej.
3. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczeń o dochodach – oświadczenie o wysokości dochodów.
4. Warunkiem wypłaty przyznanego dofinansowania jest przedłożenie w Zespole Obsługi Oświaty i Kultury RACHUNKU LUB FAKTURY VAT za zakupione podręczniki.
Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować do Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury w Dziwnowie pok. nr 8 tel. 91 380130472 Pani Renata Węgorowska.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA 6 września 2011r.

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury
mgr Bronisław Buda


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *