Szkolenie żołnierzy rezerwy


Dzisiaj, w piątek 18 marca, w 8. Flotylli Obrony Wybrzeża kończy się szkolenie żołnierzy rezerwy. W Świnoujściu szkoliło się ok. 50 rezerwistek i rezerwistów z 24. Kompanii Medycznej.
Lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni i sanitariusze strzelali, doskonalili elementy musztry oraz uczestniczyli w szkoleniach specjalistycznych zgodnie z nadanymi przydziałami mobilizacyjnymi.
Pierwszym etapem szkolenia rezerwistów było ich indywidualne umundurowanie oraz wyposażenie w sprzęt obrony przeciwchemicznej, uaktualnienie danych ewidencyjnych oraz przydzielenie broni etatowej.

Wszystko przeprowadzano tak jak by to miało miejsce w przypadku ogłoszenia rzeczywistej mobilizacji. Następnie rezerwistom przypominano podstawy prawidłowego żołnierskiego zachowania się oraz zasady musztry. Żołnierze szkolili się zarówno indywidualnie jak i zespołowo. W kolejnym dniu wagę przewiązano do szkoleń z zagadnień podstawowych takich jak przepisy prawne, przeciwpożarowe, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, zagadnienia dotyczące ochrony informacji niejawnych oraz dyscypliny wojskowej.
Następnie ćwiczących zapoznano z budową i zasadami eksploatacji sprzętu pozostającego na wyposażeniu Komendy Portu Wojennego. Podczas zajęć strzeleckich szkoleni mieli okazje zapoznać się z budową, składaniem i rozkładaniem broni, przyjmowaniem postaw strzeleckich, oraz doskonalenie celowania na trenażerach. Podczas tego szkolenia przypomniane zostały warunki bezpieczeństwa oraz zachowanie się na strzelnicy – następnym etapem szkolenia były zajęcia na strzelnicy garnizonowej – strzelanie ostrą amunicją. W trakcie pięciodniowych ćwiczeń przeprowadzono również zajęcia z obrony przed bronią masowego rażenia. Przypomniano na nich zasady i sposób posługiwania się maską przeciwgazową oraz odzieżą ochronną. Żołnierze rezerwy poznali ponad to tradycje i rodowód oraz uzbrojenie i wyposażenie świnoujskiej flotylli.

Krótkotrwałe ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy mogą być prowadzone zarówno w jednostce, jak i na poligonie. Ich celem jest doskonalenie umiejętności potrzebnych do wykonywania zadań na stanowiskach wynikających z nadanego przydziału mobilizacyjnego oraz zgrywanie pododdziałów i oddziałów do działania, zgodnie z ich przeznaczeniem. Podczas

tegorocznych ćwiczeń główny nacisk położony został na odtworzenie nawyków i indywid

ualnych umiejętności rezerwistów, które w wyniku przerwy w systemie szkolenia mogły ulec zatarciu.

24. Kompania Medyczna powoływana jest przez Komendę Portu Wojennego w Świnoujściu i wcielana w struktury 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Dzieje się to w sytuacjach zagrożenia. Skupieni w niej specjaliści mają uzupełnić etatowy personel flotylli. Z reguły działają na lądzie, na przykład w porcie i jego okolicach. W skrajnych okolicznościach część z nich może zostać jednak oddelegowana na okręty. Szkolenia rezerwistów z kompanii medycznej odbywają się cyklicznie.

8 FOW


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *