Stypendia w roku szkolnym 2017/18


Szkoła Podstawowa w Dziwnowie

Informacja na temat pomocy finansowej dla rodziców uczniów z Gminy Dziwnów. Stypendia socjalne, zasady przyznawania.

[ad id=”12240″]

Stypendia Socjalne

Pomoc materialna uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Dziwnów przysługuje w formie:
– stypendium szkolnego,
– zasiłku szkolnego.
Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 514,00 zł netto) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a w szczególności gdy w rodzinie występuje:
– bezrobocie,
– niepełnosprawność,
– ciężka lub długotrwała choroba,
– wielodzietność,
– alkoholizm lub narkomania,
– brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
– gdy rodzina jest niepełna.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie od 01 września do dnia 15 września 2017 roku w szkole do której uczęszcza uczeń.
W przypadku:
– słuchaczy kolegiów nauczycielskich,
– nauczycielskich kolegiów języków obcych,
– kolegiów pracowników służb społecznych,
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie do dnia 15 października 2017 roku.

Zgodnie z art. 90n ust. 7 ustawy o systemie oświaty, przyznanie stypendium szkolnego jest możliwe także na podstawie wniosku złożonego po terminie, jeżeli zaistnieje „uzasadniony przypadek”. Przepis ten nakłada na wnioskodawcę obowiązek uzasadnienia, z jakich wyjątkowych względów termin został przekroczony i dlaczego stypendium szkolne mimo to powinno być przyznane.
Wnioskodawcy zobowiązani są do przedstawienia informacji przy składanych wnioskach o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym dochód ten utracono. Dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o  następującej treści: “Jestem świadomy odpowiedzialności  karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Natomiast w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej
treści: “Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Wnioski na stypendium można pobrać w Zespole Obsługi Oświaty i Kultury w Dziwnowie ul. Sienkiewicza 27, pokój 8.
Stypendium szkolne nie przysługuje:
– uczniom klas zerowych
– uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Dziwnów
Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:
– który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł (rocznie)
– który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami)
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, śmierć lub choroba jednego z rodziców).
Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:
– śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
– klęski żywiołowej
– kradzieży z włamaniem
– nagłej choroby w rodzinie ucznia
– innych, szczególnych okoliczności
Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. – “Wyprawka szkolna”

Rządowy program pomocy uczniom “Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2017 / 2018 dotyczy:
a) słabowidzących,
b) niesłyszących,
c) słabosłyszących,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających do szkół dla dzieci i młodzieży: klas II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły podstawowej I stopnia, liceum ogólnokształcącego i technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.
W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do:
a) klas II – III szkoły podstawowej*,
b) klas II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej organizowanych w branżowych szkołach I stopnia,
c) klasy I branżowej szkoły I stopnia,
d) liceum ogólnokształcącego i technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.
*w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W przypadku wątpliwości szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Zespole Obsługi Oświaty pod numerem telefonu 913813472

ZOOiK


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *