Stypendia i zasiłki szkolne

Urząd Miejski w Dziwnowie przypomina o możliwość ubiegania się o pomoc materialną w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, zamieszkały na terenie Gminy Dziwnów, który wykaże, że miesięczny dochód netto na osobę w jego rodzinie wynosi mniej niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. 514,00 zł, a od 01.10.2018 r. – 528,00 zł netto).
Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2018r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w Zespole Obsługi Oświaty i Kultury w Dziwnowie ul. Sienkiewicza 27, pokój nr 8 w terminie do dnia 15 września 2018 r. (w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2018 r.). Tylko w uzasadnionych przypadkach wniosek może wpłynąć w terminie późniejszym (np. pobyt w szpitalu, utrata źródła dochodu, pożar itp.).

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, śmierć lub choroba jednego z rodziców).
Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:
• pożaru,
• wypadku,
• nagłej lub długotrwałej choroby w rodzinie (szczególnie choroby ucznia),
• śmierci członka rodziny lub opiekuna,
• innych uzasadnionych okoliczności, utrudniających prawidłowe funkcjonowanie rodziny lub utrudniających naukę ucznia.
Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
W przypadku wątpliwości szczegółowe informacje uzyskają Państwo
w Zespole Obsługi Oświaty i Kultury pod numerem telefonu 913813472

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.