Radni doniosą na wójta Rewala


Radni na ostatniej Sesji Rady Gminy Rewal przyjęli uchwałę w sprawie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Wójta Gminy Rewal.
Radni zdecydowali się złożyć zawiadomienie do prokuratury oraz do rzecznika dyscypliny finansów publicznych o ujawnionych okolicznościach wskazujących na możliwość popełnienia przestępstwa oraz możliwość naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Wójta Gminy Rewal, polegających na nieprawidłowym, tj. niezgodnym z przepisami, niegospodarnym, niecelowym i nierzetelnym prowadzeniem spraw majątkowych Gminy Rewal, co doprowadziło do szkody w majątku Gminy.

W uzasadnieniu czytamy:
“W roku 2015 Gmina Rewal została poddana kontrolom ze strony Najwyższej Izby Kontroli oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. Kontrole te ujawniły szereg nieprawidłowości w procesie prowadzenia spraw majątkowych Gminy przez Wójta Gminy Rewal. Analiza zaleceń pokontrolnych RIO i NIK prowadzi nieuchronnie do wniosku, że wypunktowane w nich działania i zaniechania Wójta Gminy Rewal wyrządziły znaczące szkody Gminie Rewal, w szczególności doprowadziły do niekontrolowanego wzrostu zobowiązań tej Gminy, przekroczenia wszelkich limitów i wskaźników zadłużenia. Konsekwencją tego jest utrata płynności finansowej i niemożność bieżącej realizacji zobowiązań przez Gminę, co z kolei powoduje, iż wierzyciele Gminy wszczynają przeciwko Gminie postępowania sądowe (a następnie egzekucyjne) generujące dalsze obciążenia po stronie Gminy (odsetki za zwłokę, koszty postępowania sądowego, opłaty egzekucyjne itp.). Z niektórymi wierzycielami są zaś zawierane bardzo niekorzystne porozumienia dotyczące spłaty zobowiązań, w ramach których m.in. dochodzi do kapitalizacji odsetek za zwłokę, co jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami. Szczególnie nagannym działaniem jest tzw. rolowanie długów, czyli zaciąganie kolejnych zobowiązań na poczet spłaty zobowiązań wymagalnych i to poprzez korzystanie z finansowania w instytucjach pozabankowych, na warunkach odbiegających od warunków rynkowych (na niekorzyść Gminy Rewal). Tym samym należy uznać, że Wójt Gminy Rewal będąc funkcjonariuszem publicznym przekraczając swoje uprawnienia, a także nie dopełniając swoich obowiązków działał na szkodę Gminy Rewal, co wypełnia znamiona czynu z art. 231 § 1 Kodeksu karnego.

Dodatkowo powtarzające się co najmniej kilkukrotnie fakty braku terminowej płatności zobowiązań względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz na Fundusz Pracy należnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – niezależnie od generowania wzrostu zobowiązań Gminy, o czym wspomniano powyżej – stanowi uporczywe naruszenie praw tych pracowników wynikających ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego. Oznacza to, iż można uznać, że Wójt Gminy Rewal dopuścił się przestępstwa, o którym mowa w art. 218 § 1a Kodeksu karnego.

Jednocześnie działania i zaniechania Wójta Gminy Rewal wymienione w protokołach kontroli NIK i RIO oraz ich zaleceniach pokontrolnych mogą zostać zakwalifikowane jako czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych, skatalogowanych w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (w szczególności stypizowanych w art. 5 – 18c ustawy),

Mając na uwadze wynikający z art. 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego obowiązek instytucji samorządowych, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu (a takimi są przestępstwa o których mowa w art. 231 § 1 oraz 218 § 1a K.k.) zawiadomienia właściwych organów ścigania, a nadto wynikający z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych obowiązek zawiadomienia właściwego rzecznika dyscypliny o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych, konieczne jest podjęcie przez Radę działań niezbędnych do złożenia takich zawiadomień. Podjęta uchwała umożliwi Radzie (reprezentowanej przez Przewodniczącą) realizację ustawowych obowiązków i złożenie stosownych zawiadomień.”


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *