Przed nami narodowy spis powszechny


Trwają przygotowania do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego. Spis powszechny przeprowadza się metodą obserwacji pełnej.

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r. będzie przeprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00. Osoby fizyczne objęte spisem powszechnym są obowiązane przeprowadzić samospis internetowy.

Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:
1) pełnoletnich;
2) zamieszkałych na terenie danej gminy;
3) cieszących się nieposzlakowaną opinią;
4) posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
5) posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
6) które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe.


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *