Powiaty do likwidacji


Samorządy gminne coraz głośniej domagają się likwidacji powiatów, wskazując na generowanie zbędnych kosztów, komplikowanie procedur administracyjnych oraz nakładanie się kompetencji.
[ad id=”12240″]
Celem prac zespołu ds. ustrojowych i zespołu działającego przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego jest przygotowanie propozycji dla kompleksowej reformy samorządów.
Związek Gmin Wiejskich RP przygotował już dokument pt. „Priorytety zmian legislacyjnych mających istotne znaczenie dla funkcjonowania samorządów lokalnych”. Wśród wielu zawartych w nim propozycji czytamy, iż inicjatywy ustawodawcze powinny zmierzać do „likwidacji zupełnej powiatów na rzecz ustanowienia działów administracji specjalnej, niezespolonej i przekazania części zadań do gmin”.
Rząd nie zamierza na razie zgodzić się na całkowitą likwidację powiatów. Doszło do wstępnego porozumienia z samorządowcami domagającymi się zmian.
Przypomnijmy, że nasz powiat jest potężnie zadłużony.
Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w zakresie:
edukacji publicznej,
promocji i ochrony zdrowia,
pomocy społecznej,
polityki prorodzinnej,
wspierania osób niepełnosprawnych,
transportu zbiorowego i dróg publicznych,
kultury i ochrony dóbr kultury,
kultury fizycznej i turystyki,
geodezji, kartografii i katastru,
gospodarki nieruchomościami,
administracji architektoniczno-budowlanej,
gospodarki wodnej,
ochrony środowiska i przyrody,
rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
ochrony praw konsumenta,
utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
obronności,
promocji powiatu,
współpracy z organizacjami pozarządowymi.


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *