Strona główna Aktualności Oferta pracy: kierownik Domu Kultury

Oferta pracy: kierownik Domu Kultury

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Kultury w Dziwnowie ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika
Domu Kultury.


I. Wymagania stawiane kandydatom, którzy przystępują do konkursu:

 1. Wymagania obowiązkowe:
  1) Obywatelstwo polskie;
  2) Wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce.;
  3) Co najmniej 3 letni staż w pracy lub w prowadzeniu własnej działalności
  gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na przedmiotowym
  stanowisku;
  4) Znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania Domu Kultury w tym
  ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy
  o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych;
  5) Stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na stanowisku kierownik Domu
  Kultury bez przeciwwskazań;
  6) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  7) Brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
  publicznego lub za przestępstwo skarbowe;
  8) Brak ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
  publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021
  r. poz. 289).
 2. Wymagania dodatkowe:
  1) Doświadczenie w pracy w instytucji kultury lub samorządowej jednostce
  organizacyjnej działającej w obszarze edukacji lub turystyki i sportu;
  2) Kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista;
  3) Doświadczenie w zakresie organizowania i prowadzenia przedsięwzięć
  promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczą artystyczną;
  4) Doświadczenie na stanowiskach menedżerskich lub związanych z kierowaniem
  zespołem ;
  5) Doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi, sportowymi,
  seniorami oraz z innymi środowiskami twórczymi;
  6) Doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji
  projektów z dziedziny kultury i sportu;
  7) Doświadczenie w zakresie znajomości zagadnień i doświadczenia w pozyskiwaniu
  pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii
  Europejskiej;
  8) Znajomość języków obcych;
  9) Prawo jazdy kat. B.
  II. Warunki pracy na stanowisku:
  1) Miejsce pracy: Dom Kultury w Dziwnowie położony przy ul. Marynarki Wojennej 4D
  w Dziwnowie;
  2) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, pierwsza umowa czas określony
 • 3 miesiące;
  3) Pełny wymiar czasu pracy;
  4) Przewidywany termin zatrudnienia – 2 listopad 2021r.
  III. Ramowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1) Kierowanie bieżącą działalnością Domu Kultury w Dziwnowie;
  2) Prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi;
  3) Opracowywanie planów finansowych oraz wniosków inwestycyjnych i przedstawienie
  ich Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Kultury w Dziwnowie;
  4) Poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej
  Miejskiego Ośrodka Sportu i Kultury w Dziwnowie;
  5) Przedstawienie Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Kultury w Dziwnowie
  i właściwym instytucjom planów i sprawozdań.
  IV. Oferty kandydatów powinny zawierać:
  1) Pisemne zgłoszenie się do konkursu z umotywowaniem kandydowania na stanowisko
  kierownika Domu Kultury w Dziwnowie – list motywacyjny;
  2) Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  3) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje
  (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, referencje etc.);
  4) Kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej;
  5) Oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy
  na stanowisku kierownika Domu Kultury;
  6) Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
  o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  7) Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  8) Oświadczenie o braku ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust. 1 pkt 4 ustawy
  z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
  publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2890;
  9) Oświadczenie o treści:
  „Na podstawie art. 6 ust. I lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
  danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
  Miejski Ośrodek Sportu i Kultury w Dziwnowie reprezentowany przez Dyrektora
  Miejskiego Ośrodka Sportu i Kultury w Dziwnowie, adres siedziby: ul. Reymonta 10,
  72-420 Dziwnów, jako administratora, w celach rekrutacji na stanowisko Kierownika
  Domu Kultury w Dziwnowie. Zostałam(łem) poinformowana(y) o możliwości dostępu
  do swoich danych do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz
  prawie wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia
  o wycofaniu zgody na adres mailowy: dyrektor@mosik.pl, mam świadomość,
  że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
  dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofanie”;
  10) Podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych
  Kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem
  (poświadczenia może dokonać osoba składająca dokumenty).
  V. Składanie dokumentów:
  Oferty przystąpienia do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać
  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Kierownika Domu Kultury
  w Dziwnowie” w terminie do 12 października 2021 r. do godz.15.30 w sekretariacie
  Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury w Dziwnowie, ul. Sienkiewicza 27, 72-420 Dziwnów.
  Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do sekretariatu Zespołu Obsługi Oświaty
  i Kultury w Dziwnowie. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze
  konkursowej.
  VI. Informacje dodatkowe:
  1) Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu;
  2) Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach przez Komisję powołaną przez
  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Kultury:
  I. Etap: sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów;
  II. Etap: rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata – o terminie i miejscu
  przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni
  indywidualnie;
  3) Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego i podjęcia decyzji
  przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Kultury w Dziwnowie o powołaniu
  Kierownika Domu Kultury w Dziwnowie, nastąpi w ciągu 14 dni po upływie składania
  ofert;
  4) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Kultury
  w Dziwnowie w rozumieniu przepisów ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021
  r. poz. 573) w listopadzie 2018 r. wyniósł mniej niż 6%
Poprzedni artykułFestyn w Łukęcinie w ramach NPSz – film
Następny artykułSztab WOŚP Dziwnów jedzie do Owsiaka
Portal informacyjny Dziwnow.net to pierwszy portal nadmorskiego Dziwnowa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj