Nowe zasady przyznawania statuetki


W związku z przystąpieniem do prac Kapituły, której zadaniem będzie wytypowanie osób lub instytucji szczególnie wyróżniających się swoją postawą na różnych płaszczyznach działalności w Naszej Gminie, prosimy mieszkańców gminy o zgłaszanie kandydatów do nominacji.
[ad id=”12240″]
Osoby i instytucje zweryfikowane przez Kapitułę będą uhonorowane wyróżnieniem w postaci statuetki: „W DOWÓD UZNANIA OD GMINY DZIWNÓW”, której wręczenie odbędzie się podczas Uroczystej Sesji Rady Miejskiej. Zgłoszeń kandydatów do uhonorowania prosimy dokonywać na piśmie wraz z uzasadnieniem do dnia 14 grudnia 2015 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, kandydatura musi zawierać co najmniej 25 podpisów mieszkańców Gminy Dziwnów.
Prosimy o zapoznaniem się z nowym regulaminem nadania wyróżnienia „W dowód uznania od Gminy Dziwnów”.

REGULAMIN
nadania wyróżnienia pod nazwą: ,,W dowód uznania od Gminy Dziwnów”
W grudniu 1997 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Kapituły zainicjowane przez Księdza Tadeusza Walczyka oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Kultury w celu nadania wyróżnienia pod nazwą: ,,W dowód uznania od Gminy Dziwnów” składającego się ze statuetki i certyfikatu. Nadawane ono jest mieszkańcom Gminy Dziwnów, jak również osobom nie będącym mieszkańcami gminy, stowarzyszeniom, instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom społecznym i zawodowym, innym jednostkom organizacyjnym, które całokształtem swej działalności zawodowej lub społecznej przyczyniły się do gospodarczego, oświatowego, sportowego, kulturalnego lub społecznego rozwoju oraz promocji Gminy Dziwnów, albo poprzez swoje osiągnięcia zasługują na szczególne uznanie.
§ 1
Wyróżnienie „W dowód uznania od Gminy Dziwnów” dotyczy osób szczególnie zasłużonych dla Gminy o niepodważalnym wkładzie w jej rozwój, promowanie jej walorów w kraju i za granicą, kultywowanie najwyższych wartości humanistycznych, a także osób wybitnych, których dzieła cieszą się najwyższym uznaniem mieszkańców. Osób, które ze szczególnym pietyzmem dbają o zachowanie tradycji patriotycznych i kulturowych oraz przyczyniają się do zachowania gminnych zasobów dziedzictwa kulturowego.
§ 2
Wyróżnienie przyznawane jest jednorazowo, może być przyznawane pośmiertnie.
§ 3
Osoba nominowana do wyróżnienia nie może pełnić funkcji publicznych z powołania lub wyboru.

§ 4
1. Wnioski do Kapituły mogą wpływać od społeczeństwa z uzasadnieniem pisemnym
i poparte czytelnym podpisem co najmniej 25 mieszkańców Gminy Dziwnów.
2. Członkowie Kapituły mogą wnieść propozycje kandydatury, na ogólnych zasadach.
3. Przewodniczący Kapituły może przyznać honorowe wyróżnienie, tylko za akceptacją Kapituły.
4. Dopuszcza się rozpatrzenie wniosków osób z roku ubiegłego, które zostały nominowane
a nie wyróżnione.

§ 5
Powołuje się Kapitułę do przyznania wyróżnienia pod nazwą: ,,W dowód uznania od Gminy Dziwnów” w składzie:
1. Burmistrz Dziwnowa lub jego zastępca jako Przewodniczący Kapituły.
2. Sekretarz Gminy Dziwnów.
3. Przewodniczący Rady Miejskiej lub jego zastępca.
4. Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej.
5. Przedstawiciele organizacji społecznych i stowarzyszeń.
6. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych i placówek oświatowych Gminy Dziwnów.
7. Sołtysi.
8. Przedstawiciel duchowieństwa.
9. 2-3 osoby wyróżnione w poprzednich latach.
§ 6
Do zakresu uprawnień i obowiązków Kapituły należy: przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków oraz podejmowanie decyzji w sprawie nadania wyróżnienia pod nazwą: ,,W dowód uznania od Gminy Dziwnów”.

§ 7

1. Obrady Kapituły są ważne, jeżeli uczestniczy w posiedzeniu Kapituły przynajmniej
2/3 jej członków.

2. Ze względu na możliwość dewaluacji wyróżnienia:
a) można raz w roku ustanowić co najwyżej trzech laureatów,
b) można nie przyznać wyróżnienia w danym roku.

3. Decyzję Kapituły przedstawia się do wiadomości Rady Miejskiej.
§ 8
1.Wniosek o nadanie wyróżnienia sporządza się w jednym egzemplarzu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu i składa w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Dziwnowie.

2. Wniosek o nadanie wyróżnienia powinien zawierać dane dotyczące osoby przedstawianej do wyróżnienia oraz szczegółowe uzasadnienie zawierające charakterystykę jej dokonań.
3. Wnioski o nadanie wyróżnienia przyjmowane są do 10 grudnia danego roku, a Kapituła rozpatruje wnioski w terminie 14 dni.

§ 9
1. Każdy z członków Kapituły dysponuje równą ilością głosów.
2. Wybór wyróżnionych następuje zwykłą większością głosów 2/3 obecnych członków.
3. Głosy ważne to takie, na których są zaznaczone od 1 do 3 nazwisk lub instytucji.
4. Głosowanie członków Kapituły jest tajne.
5. Kapituła do liczenia głosów powołuje komisję skrutacyjną.
6. Z głosowania sporządza się protokół wraz z listą obecności.

§ 10
1. Wręczenie wyróżnienia powinno mieć charakter uroczysty, podkreślający osiągnięcia
i zasługi osoby lub osób wyróżnionych statuetką.
2. Wyróżnienie wraz z certyfikatem wręczają, Przewodniczący Rady Miejskiej i Burmistrz Dziwnowa na uroczystej Sesji Rady Miejskiej.
3. W szczególnych przypadkach Przewodniczący Kapituły podejmuje decyzję o innej formie wręczania wyróżnienia.
§ 11
Przewodniczący Kapituły prowadzi ewidencję osób odznaczonych oraz przechowuje akta dotyczące nadania wyróżnienia.
§ 12
W przypadku zagubienia lub zniszczenia certyfikatu Przewodniczący Kapituły wyda duplikat tego dokumentu .


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *