Strona główna Aktualności Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych

Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych

Wnioski należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2022/2023, w terminie do dnia 9 września 2022 roku. 

Wniosek (w wersji do wypełnienia) znajduje się tutaj (link): WNIOSEK O DOFINANSOWANIE. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe albo kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

CEL PROGRAMU

Wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POMOCY

1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych, jest udzielana uczniom:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ­– Prawo oświatowe, uczęszczającym w roku szkolnym 2022/2023 do:

–  branżowej szkoły I stopnia,

–  branżowej szkoły II stopnia,

–  czteroletniego liceum ogólnokształcącego,

–  klas I–IV pięcioletniego technikum,

–  klas IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,

–  klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,

–  klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,

–  klas I–IV liceum sztuk plastycznych lub klasy VI dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych;

8) uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

9) uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, uczęszczającym w tym roku szkolnym do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

2. W roku szkolnym 2022/2023 pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego, jest udzielana uczniom:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ­– Prawo oświatowe, uczęszczającym w tym roku szkolnym do:

–  branżowej szkoły I stopnia,

–  branżowej szkoły II stopnia,

–  czteroletniego liceum ogólnokształcącego,

–  klas I–IV pięcioletniego technikum,

–  klas IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,

–  klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,

–  klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,

–  klas I–IV liceum sztuk plastycznych lub klasy VI dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY

Pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników przeznaczona jest dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających w latach 2022-2023 do szkół dla dzieci i młodzieży bez względu na kryterium dochodowe; podstawą do  skorzystania z  pomocy jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

1. Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci albo pełnoletniego ucznia.

2. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2022/23.

3. Wniosek składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły.

4. Wniosek o przyznanie pomocy uczniowi:

1) ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły baletowej, liceum sztuk plastycznych, w tym klas dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych i klas dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych, oraz ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

2) szkoły rolniczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,

3) szkoły leśnej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw środowiska,

4) szkoły morskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej,

5) szkoły żeglugi śródlądowej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej

– składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw rolnictwa, ministra właściwego do spraw środowiska, ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej lub ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej.

5. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ¬ Prawo oświatowe.

6. Dyrektor szkoły, w tym szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego inną niż gmina, osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego albo osobę fizyczną, sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, o których mowa w odpowiednio w § 2–4, a następnie przekazuje ją odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na siedzibę szkoły, a w przypadku:

1) ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół baletowych, liceów sztuk plastycznych i ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

2) szkół rolniczych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa – ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa;

3) szkół leśnych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw środowiska – ministrowi właściwemu do spraw środowiska;

4) szkół morskich prowadzonych przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej – ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej;

5) szkół żeglugi śródlądowej prowadzonych przez ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej – ministrowi właściwemu do spraw żeglugi śródlądowej.

Lista uczniów zawiera imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły oraz klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2022/2023.

ZWROT KOSZTÓW ZAKUPU

1. Środki na udzielenie pomocy przekazuje na rachunek bankowy szkoły prowadzonej przez gminę – wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a w przypadku:

1) ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół baletowych, liceów sztuk plastycznych i ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

2) szkół rolniczych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa – minister właściwy do spraw rolnictwa;

3) szkół leśnych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw środowiska – minister właściwy do spraw środowiska;

4) szkół morskich prowadzonych przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej – minister właściwy do spraw gospodarki morskiej;

5) szkół żeglugi śródlądowej prowadzonych przez ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej – minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej.

2. Dyrektor szkoły, o której mowa w ust. 1, zwraca rodzicom uczniów niepełnosprawnych (prawnym opiekunom), rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka, opiekunom faktycznym w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci albo pełnoletniemu uczniowi niepełnosprawnemu koszt zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.

3. W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego albo osoby fizyczne koszt zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy, zwraca odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły.

4. W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodziców (rodzica) ucznia, prawnych opiekunów (prawnego opiekuna) ucznia, rodziców zastępczych (rodzica zastępczego), osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka albo opiekuna faktycznego w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

5. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych
i materiałów ćwiczeniowych w latach 2021–2022.

6. W przypadku zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów koszt zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom), rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka, opiekunom faktycznym w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2022/2023, wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, kwotę zakupu, datę zakupu i podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w roku szkolnym: 2022/2023do kwoty 
225 zł
dla uczniów słabowidzących, uczniów niesłyszących, uczniów słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających w roku szkolnym 2022/2023 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopniado kwoty 
390 zł
dla uczniów słabowidzących, uczniów niesłyszących, uczniów słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających w roku szkolnym 2022/2023 do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–IV pięcioletniego technikum, klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I–IV liceum sztuk plastycznych lub klasy IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonej w liceum sztuk plastycznych.do kwoty 
445 zł

UM Dziwnów

Poprzedni artykułBędzie trudniej o poradę kardiologa
Następny artykułFilm „Nikoś” wpłynął na najpopularniejsze imiona dla dzieci w 2022
Portal informacyjny Dziwnow.net to pierwszy portal nadmorskiego Dziwnowa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj