Strona główna Aktualności Burmistrz szuka pracownika

Burmistrz szuka pracownika

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze kandydatów. Zobacz ogłoszenie.


Burmistrz Dziwnowa poszukuje kandydatów na stanowisko ds. płac

Główne obowiązki:
• Naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń/wypłat pracowników, zleceniobiorców i in. oraz
prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
• Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych.
• Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego pracowników, zleceniobiorców i in.
• Naliczanie i rozliczanie podatku VAT, wystawianie faktur.
Wymagania niezbędne:
• obywatelstwo polskie,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• wykształcenie wyższe,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku,
• niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwa skarbowe,
• nieposzlakowana opinia.
Wymagania dodatkowe:
• umiejętność obsługi komputera i obsługi pakietu MS Office,
• znajomość programu Płatnik,
• zdolność do samodzielnej pracy merytorycznej, zaangażowanie i konsekwencja w realizacji
zadań,
• dyspozycyjność, odpowiedzialność, obowiązkowość i dobra organizacja pracy,
• komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres,
• znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na przedmiotowym stanowisku (m.in.
ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, kodeksu
pracy).
Informacja o warunkach pracy:

 1. wymiar etatu: pełny etat,
 2. praca biurowa, przy komputerze,
 3. stanowisko pracy znajduje się w budynku przy ul. Szosowej 5 w Dziwnowie,
 4. budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (brak windy, podjazdów oraz
  toalet przystosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo), budynek nie jest
  przystosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie, w miesiącu
  poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji
  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.
  Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  • życiorys i list motywacyjny z podaniem danych kontaktowych
  • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (plik do pobrania
  w załączniku),
  • kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
  • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
  z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie kandydata, że był/nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane
  z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  (UWAGA: osoba wyłoniona w konkursie będzie zobowiązana przed zatrudnieniem dostarczyć
  aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
  danych osobowych – Dz. U. poz. 1000) – dotyczy danych innych niż wymagane przepisami
  prawa, o których mowa w niżej zamieszczonej informacji dla osoby udostępniającej dane
  osobowe,
  • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na przedmiotowym
  stanowisku.
  Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko
  ds. płac” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie ul. Szosowa 5 w terminie do dnia
  13.09.2021 r. godz. 15.00 (decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Miejskiego).
  Inne informacje:
 5. List motywacyjny, życiorys, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia winny być podpisane
  odręcznie.
 6. Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przysłane po terminie nie będą brane
  pod uwagę.
 7. Kandydaci zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji na podstawie analizy
  przedłożonych dokumentów.
 8. Po podjęciu przez komisję konkursową decyzji o przeprowadzeniu dalszych etapów rekrutacji,
  zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o ich terminach i miejscu poprzez podane
  dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.
 9. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
  Publicznej i na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dziwnowie.
 10. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie ul. Szosowa 5,
  tel. 91/3275167.
 11. Dokumenty z ofert odrzuconych mogą być odebrane przez kandydatów w terminie 3 miesięcy
  od daty nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po tym terminie zostaną
  one komisyjnie zniszczone.
  Burmistrz Dziwnowa
  Grzegorz Jóźwiak
Poprzedni artykułSkradziono rower elektryczny w Dziwnówku
Następny artykułWczoraj w Dziwnowie zaginął pies
Portal informacyjny Dziwnow.net to pierwszy portal nadmorskiego Dziwnowa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj