Rewal zadłużony na ponad 115 mln – zobacz nowe fakty

rewalOd dłuższego czasu piszemy o tragicznej sytuacji finansowej Gminy Rewal. W mediach władze Rewala zapewniały, że Rewal ma pewne problemy finansowe, ale dalej inwestuje.   Na koniec 2012 roku kwota długu publicznego Gminy (zobowiązania kredytowe, zobowiązania wynikające z zaciągniętych cesji wierzytelności oraz zobowiązania wymagalne wobec kontrahentów) wyniosła 115 425 630,52 zł, co stanowi 268, 44 % wykonanych dochodów ogółem i tym samym naruszony został limit zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego.

Istotnym dla wysokości długu jest tutaj fakt wprowadzenia do tytułów dłużnych umów o charakterze cesji wierzytelności, które stanowią kwotę 32 659 377,73 zł (instytucje bankowe) oraz kwotę 37 379 656,10 zł (spółka Magellan). Łącznie kwota zadłużenia wynikająca z umów o charakterze cesji wierzytelności wynosi 70 039 033,83 zł, co stanowi 162,89 % wykonanych dochodów ogółem za 2012r. Zobowiązania wynikające zaciągniętych kredytów na działalność inwestycyjną oraz zobowiązań wymagalnych na koniec 2012r. to kwota 45 386 596,69 zł, co stanowi 105,55 % wykonanych dochodów na koniec 2012r.

Z uwagi na pogarszającą się sytuację płatniczą i odmowę dalszego finansowania przez banki Gmina skorzystała z finansowania w niebankowych instytucjach finansowych, których koszty znacznie przekraczają standardowe finansowanie bankowe.

Rosnące koszty finansowe doprowadziły do sytuacji, w której Gmina przestała terminowo regulować zobowiązania w stosunku do banków i kontrahentów, co skutkuje pojawieniem się zajęć komorniczych na jej rachunkach.

W obecnej sytuacji Gmina nie jest w stanie finansowo udźwignąć rosnącej spirali zadłużenia, co grozi utratą skuteczności w wykonywaniu jej ustawowych zadań i skutkuje koniecznością podjęcia działań zmierzających do naprawy stanu finansów Gminy i przywrócenia jej płynności finansowej.

Opracowany program naprawczy zakłada przeprowadzenie restrukturyzacji w dwóch etapach: I etap polegający na konsolidacji obecnego zadłużenia i uzyskaniu finansowania pomostowego na spłatę zobowiązań wymagalnych oraz zobowiązań generujących największe koszty finansowe; II etap polegający na pozyskaniu pożyczki z budżetu państwa w wysokości 55 077 389 zł, która stanowi równowartość udzielonego finansowania pomostowego i spłacana będzie w latach 2015-2038 w ratach miesięcznych w kwocie 191 241 zł.

Koszty restrukturyzacji składać się będą z kosztów odsetek od finansowania komercyjnego (bankowego) w kwocie ok. 27 881 tys. zł w całym okresie spłaty oraz odsetek od pożyczki z budżetu państwa w kwocie 19 828 tys. zł w całym okresie spłaty;

Realizacja planu naprawczego nakłada na Gminę obowiązek znacznego ograniczenia wydatków bieżących i majątkowych oraz wygenerowania nadwyżki operacyjnej umożliwiającej spłatę pożyczki oraz pozostałych zobowiązań w terminie; Brak pozyskania środków z pożyczki na restrukturyzację doprowadzi do trwałego utrzymywania się wysokiego poziomu zadłużenia oraz dalszego wzrostu poziomu zobowiązań wymagalnych a tym samym trwałej utraty płynności i trudności w skutecznej realizacji zadań ustawowych Gminy.

 

6 thoughts on “Rewal zadłużony na ponad 115 mln – zobacz nowe fakty”

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>