Kwalifikacja wojskowa 2017

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa będzie trwała od 30 stycznia do 28 kwietnia. Obejmie około 240 tysięcy osób – przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 1998 roku.

Kwalifikację przeprowadzą wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień oraz starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast).
żołnierz z karabinem
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2017 r. podlegają:
– mężczyźni urodzeni w 1998 r.;
– mężczyźni urodzeni w latach 1993-1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
– osoby urodzone w latach 1996-1997, które:
+ zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej,
+ zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo­spolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
+ kobiety urodzone w latach 1993-1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 321);
+ osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochot­niczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie po­siadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Ponadto, do kwalifikacji mogą zostać wezwane osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej.

Informacje o szczegółowych terminach i miejscach kwalifikacji wojskowej w poszczególnych województwach i powiatach, podane zostały do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń. Dodatkowo, każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma od wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) wezwanie imienne. W wezwaniu określony zostanie dokładny termin i miejsce, w którym należy się stawić oraz dokumenty, jakie należy ze sobą zabrać.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną lub zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą:
– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
– dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają),
– aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
– dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Fotograf w Dziwnowie

Osoby, stawiające się do kwalifikacji po raz kolejny, powinny zabrać ze sobą:
– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
– dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy),
– książeczkę wojskową.

Miejsce prowadzenia kwalifikacji wojskowej dostępne jest w obwieszczeniu wojewody zachodniopomorskiego z dnia 13 stycznia 2017 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku.
(Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7b. 27 lutego – 13 marca 2017 roku )

Dodatkowe informacje na temat trybu określenia zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej znajdują się na stronie ZUW.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.