Komunikat dotyczący kwalifikacji wojskowej

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r., poz. 461 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1491) informuje się, że kwalifikacja wojskowa na terenie kraju przeprowadzona zostanie w okresie od dnia 03 lutego do dnia 30 kwietnia 2014 r.

Sesje zdjęciowe, zdjęcia Dziwnów

1. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni urodzeni w 1995 r., a także mężczyźni urodzeni
w latach 1990 – 1994, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby urodzone w latach 1993 – 1994, które:
– zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
– zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
3. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się także:
– kobiety urodzone w latach 1990-1995, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2013/2014 kończą naukę
w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca
2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 54,
poz. 321),
– osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
4. Kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie powiatu/miasta …………ŚWINOUJŚCIE……….. zostanie przeprowadzona w okresie od 03.03.2014 r. do 14.03.2014 r. oprócz dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy.
Powiatowa Komisja Lekarska będzie pracować w lokalu: MIEJSKI DOM KULTURY Ul. Wojska Polskiego 1/1
5. Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinny przedstawić: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia, aktualną fotografię
o wymiarach 3 x 4 cm (bez nakrycia głowy), dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
6. Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmuje zgłoszenie się w określonym terminie i miejscu przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień.
7. W razie zmiany miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, osoba podlegająca obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej obowiązana jest zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), który wyznaczy jej termin i miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
8. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie stawienia do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia od obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej, w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
9. Osoby, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), właściwą komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane lub odmówią poddania się badaniom lekarskim, zgodnie z art. 224 wyżej cytowanej ustawy, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
10. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny wójt, burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
MARCIN ZYDOROWICZ
Szczecin, dnia 20 stycznia 2014 r.

1 Comment

  1. Anonim
    24 stycznia 2014

    a w kamieniu kiedy odbedzie sie komisja wojskowa?

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.